انواع بانک‌ها در ایران و جهان

انواع بانک ها در ایران و جهان

بانک‌ها در ایران و جهان عضو مهمی از اقتصاد همه دولت‌ها هستند و در گردش اقتصادی کشور تاثیر بسزایی دارند. انواع بانک‌ها در ایران و جهان از لحاظ سیستم کاری متفاوت بوده و هر کدام از الگوی متفاوتی پیروی می‌کنند. .....

ادامه مطالعه